معرفی اجمالی محصولات استابیلا

معرفی اجمالی محصولات استابیلا

متر لیزری LD 300 استابیلا

متر لیزری LD 320 استابیلا

متر لیزری LD 400 استابیلا

متر لیزری LD 420 استابیلا

متر لیزری LD 500 استابیلا

متر لیزری LD 520 استابیلا


ترازیاب لیزری LAR 250 استابیلا

ترازیاب لیزری LAR 120G استابیلا

ترازیاب لیزری LAR 150 استابیلا


ترازلیزری LAX50 استابیلا

ترازلیزری LAX200 استابیلا

ترازلیزری LAX200 استابیلا (ست کامل)

ترازلیزری LAX300 استابیلا


ترازدیجیتال Electoronic-A-80

ترازدیجیتال Electoronic -2-196

ترازدیجیتال ElectoronicIP65 -2-96

ترازدیجیتال ElectoronicIP65 -2-196


تراز ساختمانی ۷۰

تراز ساختمانی ( سانت۷۰w (40

تراز ساختمانی ( سانت۷۰w(50


آهنربایی (۳۰ سانت ) ۷۰-M

آهنربایی (۴۰ سانت ) ۷۰-M

آهنربایی (۵۰ سانت ) ۷۰-M


تراز جیبی (۵سانت) POCKET basic

تراز جیبی (۵سانت) POCKET Pro Magnet


تراز حرفه ای (۴۰ سانت) ۲-۹۶

تراز حرفه ای (۶۰ سانت) ۲-۹۶


متر تلسکوپی (۳۰۰ سانت) ATM

متر تلسکوپی (۴۰۰ سانت) ATM

متر تلسکوپی (۵۰۰ سانت) ATM


شمشه تراز AL 2L 2G

شمشه تراز AL 2L


عینک EN


شاخص LT30


خط کش فلزی T-NL


لکس ۲۰۰ (TA)